شرط مردم برای مقاومت در برابر تحریم‌ها

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برنامه پایش شب گذشته در سوال نظرسنجی خود از بینندگان پرسید: کدام تصمیم شما را برای مقاومت در برابر تحریم ها و فشارهای اقتصادی مصمم تر می کند؟ 1- ایجاد اشتغال و مهار تورم 2- مجازات سریع مفسدان اقتصادی

در پایان این نظرسنجی 83.4 درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند مجازات سریع مفسدان اقتصادی ما مردم را برای مقاومت در برابر تحریم ها و فشارهای اقتصادی مصمم تر می کند، همچنین 16.96 درصد از شرکت کنندگان ایجاد اشتغال و مهار تورم را انگیزه ای برای مقاومت در برابر تحریم ها عنوان کردند .

1 مرداد 1397